IMPORTANT: Are you enrolled in Medi-Cal? Has your contact information changed in the past two years? Give your county office your updated contact information so you can stay enrolled. Go to benefitscal.com or call the Los Angeles County Department of Public Social Services at 1-866-613-3777

خدمات ترجمه شفاهی

شما حق دریافت خدمات مترجم شفاهی به اضافه زبان اشاره آمریکایی را به صورت رایگان دارید. می توانید این خدمات را در 24 ساعت شبانروز و هفت روز هفته دریافت کنید.

بهتر است که از یک مترجم شفاهی حرفه ای در قرار ویزیت پزشکی خود استفاده کنید. شما نبایستی از دوستان، خانواده یا کودکان برای ترجمه شفاهی استفاده کنید.

نحوه دسترسی به خدمات ترجمه شفاهی

Interpreterبا خدمات اعضا به شماره (TTY 711) 1-888-839-9909 تماس بگیرید. خدمات اعضا در 24 ساعت شبانروز و 7 روز هفته که شامل روزهای تعطیل می شود در دسترس می باشد.

برای خدمات ترجمه شفاهی به صورت حضوری، به ما اطلاع دهید:

 • چه کسی: آیا این قرار ویزیت برای شما یا فرزند شما می باشد؟
 • کدام: نزد چه نوع پزشکی می روید؟ آیا می خواهید مترجم شفاهی مرد یا زن باشد؟
 • زمان: زمان قرار ویزیت شما چیست؟ چه موقع می خواهید که مترجم شفاهی در آنجا باشد؟
 • مکان: محل قرار ویزیت شما کجاست؟ نشانی چیست؟ آیا ساختمان خاصی وجود دارد؟
 • دلیل: این قرار ویزیت برای چه موضوعی است؟ پیگیری؟ مشاوره؟ ویزیت پزشکی؟

آیا برای ترجمه شفاهی به موقع به کمک نیاز دارید؟

 • حداقل 10 روز کاری قبل از قرار ویزیت خود با ما تماس بگیرید. هر چقدر که زمان بیشتری داشته باشیم، بیشتر احتمال دارد که یک مترجم شفاهی را برایتان پیدا کنیم.
 • اطلاعات دقیق و کامل را ارائه کنید.
 • اگر قرار ویزیت شما تغییر کرد، لطفاً با خدمات اعضا به شماره (TTY 711) 1-888-839-9909 تماس بگیرید خدمات اعضا در 24 ساعت شبانروز و 7 روز هفته که شامل روزهای تعطیل می شود در دسترس می باشد.
   

قسمت اول: چرا استفاده از مترجم شفاهی اهمیت دارد
قسمت دوم: حقوق و مسئولیت‌ها
قسمت سوم: چگونه به مترجم شفاهی حرفه‌ای دسترسی پیدا کنید
 

مدارک به زبان و فرمت شما

می توانید مطالب مربوط به اعضا را به زبان و فرمتی که می خواهید، از قبیل چاپ درشت یا صوتی دریافت کنید.

نحوه درخواست مدارک به زبان یا فرمت شما
برای درخواست مدارک به زبان/فرمت شما، با خدمات اعضا به شماره
(TTY 711) 1-888-839-9909 تماس بگیرید. خدمات اعضا در 24 ساعت شبانروز و 7 روز هفته که شامل روزهای تعطیل می شود در دسترس می باشد.
 

شکايات

شما می توانید در موارد زیر شکایت کنید:

 • احساس می کنید که به خاطر اینکه به زبان انگلیسی تکلم نمی کنید خدماتی به شما ارائه نشده است
 • نمی توانید مترجم شفاهی دریافت کنید
 • در مورد مترجم شفاهی خود شکایتی دارید
 • نمی توانید به زبان یا فرمت خودتان به اطلاعات دسترسی پیدا کنید
 • نيازهاي فرهنگی شما برآورده نشده است
نحوه تسلیم شکایت به زبان شما

Phoneچهار روش برای تسلیم شکایت وجود دارد: