L.A. Care Providers: The 2021 application cycle for the CalHealthCares loan repayment program closes on Friday, February 26.

Բանավոր թարգմանչական ծառայություններ

Դուք իրավունք ունեք անվճար բանավոր թարգմանչական ծառայությունների, ինչպես նաև խուլուհամրերի Ամերիկյան նշանային լեզվի: Այս ծառայությունները կարող եք ստանալ օրը 24 ժամ, շաբաթը յոթ օր:

Ձեր բժշկական ժամադրությունների պահերին ավելի լավ կլինի օգտվել պրոֆեսիոնալ բանավոր թարգմանիչներից: Պետք չէ օգտագործեք ընկերների, ընտանիքի անդամների կամ երեխաների՝ բանավոր թարգմանություն կատարելու Ձեզ համար:

Ինչպես ձեռք բերել բանավոր թարգմանչական ծառայությունները

InterpreterԶանգահարեք Անդամների սպասարկում 1-888-839-9909 
(TTY 711) համարով: Անդամների սպասարկումը տրամադրելի է օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, տոնական օրերը ներառած:

Անձամբ ներկա գտնվելիք բանավոր թարգմանչի ծառայությունների համար մեզ իմացրեք՝

 • Ով՝ Ժամադրությունը Ձե՞զ, թե՞ Ձեր երեխայի համար է:
 • Ինչ՝ Ի՞նչ տեսակի բժշկի եք այցելում: Տղամա՞րդ, թե՞ կին բանավոր թարգմանիչ եք ուզում:
 • Երբ՝ Ո՞ր ժամին է Ձեր ժամադրությունը: Ե՞րբ եք ուզում, որ բանավոր թարգմանիչն այնտեղ լինի:
 • Որտեղ՝ Որտե՞ղ է Ձեր ժամադրությունը: Ո՞րն է հասցեն: Որևէ հատուկ շենք կա՞ այնտեղ:
 • Ինչու՝ Ինչի՞ համար է ժամադրությունը: Հետևու՞մ: Քննարկու՞մ: Բժշկական ա՞յց:

Ժամանակին մատուցվող բանավոր թարգմանչական օգնության կարի՞ք ունեք

 • Մեզ զանգահարեք Ձեր ժամադրությունից առնվազն 10 աշխատանքային օր առաջ: Ինչքան ավելի ժամանակ ունենանք, այնքան ավելի հավանական է, որ բանավոր թարգմանիչ գտնենք Ձեզ համար:
 • Ներկայացրեք ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկություն:
 • Խնդրվում է զանգահարել Անդամների սպասարկում 1-888-839-9909 (TTY 711համարով Ձեր ժամադրությունը փոխվելու դեպքում: Անդամների սպասարկումը տրամադրելի է օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, տոնական օրերը ներառած:
   

ՄԱՍ ՄԵԿ: ԻՆՉՈՒ Է ԿԱՐԵՎՈՐ ՕԳՏՎԵԼ ԲԱՆԱՎՈՐ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉՆԵՐԻՑ
ՄԱՍ ԵՐԿՈՒ: ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՄԱՍ ԵՐԵՔ: ԻՆՉՊԵՍ ՍՏԱՆԱԼ ԲԱՆԱՎՈՐ ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 

Ձեր լեզվով և ձևաչափով փաստաթղթեր

Անդամներին վերաբերող նյութերը կարող եք ստանալ Ձեր ցանկացած լեզվով և ձևաչափով, ինչպես՝ խոշոր տառերով կամ ձայնագրված:

Փաստաթուղթն ինչպես խնդրել Ձեր լեզվով կամ ձևաչափով
Որևէ փաստաթուղթ Ձեր լեզվով/ձևաչափով խնդրելու համար զանգահարեք Անդամների սպասարկում 1-888-839-9909 (TTY 711) համարով: Անդամների սպասարկումը տրամադրելի է օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, տոնական օրերը ներառած:
 

Գանգատներ

Կարող եք գանգատ ներկայացնել, եթե՝

 • Գտնում եք, որ Ձեզ մերժել են ծառայություններ մատուցել անգլերեն չիմանալու պատճառով
 • Չեք կարողանում բանավոր թարգմանիչ ձեռք բերել
 • Գանգատ ունեք բանավոր թարգմանչի նկատմամբ
 • Տեղեկություն չեք կարողանում ստանալ Ձեր լեզվով կամ ձևաչափով
 • Ձեր մշակութային կարիքները չեն բավարարվել
Ինչպես գանգատ ներկայացնել Ձեր լեզվով

PhoneԿա գանգատ ներկայացնելու չորս ճանապարհ՝ 

 1. Զանգահարեք Անդամների սպասարկում  1-888-839-9909 
  (TTY
  711) համարով:
 2. Ներկայացրեք առցանց՝
 3. Գրեք հետևյալ հասցեով՝
  Member Services Department
  1055 W. 7th Street, 10th Floor
  Los Angeles, CA 90017
 4. Ֆաքս ուղարկեք 213-438-5748 համարով